Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
Opdrachtnemer: 2Blearning
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer
Opdracht: de overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 2 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten opdrachtnemer en opdrachtgevers.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, waarvoor de uitvoering derden moeten worden betrokken.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
 2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of via email binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Overeenkomst en inschrijving

a – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand door schriftelijke (brief of email) aanvaarding van een offerte van opdrachtnemer.
 2. Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden opgezegd tenzij partijen overeenstemming hebben bereikt omtrent de gevolgen waaronder een schadeloosstelling die de opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd is.

b. Inschrijving en bevestiging cursus

 1. Inschrijving voor de door 2Blearning te verzorgen cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier of via de website platformblendedlearning.com.
 2. 2Blearning bevestigt een inschrijving, die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 5 Annuleren opleiding en bedenktijd

5a. Annuleren door cursist

 1. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 25% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 4. Beëindigd of onderbreekt de deelnemer tussentijds de opleiding of neemt hij of zij niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling. In bijzondere gevallen kan worden deelgenomen aan een latere opleiding.
 5. Eventuele restitutie van in rekening gebrachte kosten vindt plaats binnen 14 dagen na de annulering.

5b. Annuleren van (maatwerk)opleidingen door de opdrachtgever

 1. Bij annulering tot vier weken voor aanvang worden de eventuele ontwikkelkosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering minder dan vier weken voor de aanvang van een (maatwerk)opleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 3.  Eventuele restitutie van in rekening gebrachte kosten vindt plaats binnen 14 dagen na de annulering.

Voorwaarden doorschuiven uitvoeringsdatum/data van een (maatwerk)opleiding door de opdrachtgever:

 1. Tot twee weken voor aanvang van de (maatwerk)opleiding kunnen uitvoeringsdata kosteloos worden verschoven
 2. Bij het doorschuiven van de uitvoeringsdata binnen twee weken voor aanvang van de (maatwerk)opleiding wordt 25% van de reeds gemaakte kosten voor de uitvoering in rekening gebracht

5c. Bedenktijd

 1. Indien de opdrachtgever voor een cursus een particulier is, heeft de opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het ontvangen van de bevestiging van inschrijving het recht de inschrijving zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel 6 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

 1. De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, toegang tot relevante systemen, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7  Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
 3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door een derde worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te
  zijn.

Artikel 8 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht kan tussentijds door partijen worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt dat dit consequenties kan hebben voor de tijdsplanning. Als door de opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de nodige aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. In afwijking van lid 1(8) zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 10 Tarieven

 • Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 3. Als de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
 2. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever/cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot het blended didactisch concept van de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door 2Blearning voorbehouden.

Artikel 13 Klachten en klachtenprocedure

2Blearning doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als het om een klein probleem gaat, kunt u uw opmerking telefonisch of via e-mail aan ons kenbaar maken en dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te beantwoorden en met een oplossing te komen. Als het probleem of uw klacht ingewikkelder is, dan dient u onderstaande klachtenprocedure te volgen. Uiteraard behandelen wij uw melding of klacht in vertrouwen en in overleg met u proberen we tot een oplossing te komen.
2Blearning hanteert de volgende klachtenprocedure:

 1. Termijn indienen klacht: Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij 2BLearning. Onder ’tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de klager de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klager zijn of haar rechten terzake verliest.
 2. Kenbaarheid: Klachten dienen schriftelijk aan 2BLearning kenbaar gemaakt te worden via aangetekende post naar het adres:
  2BLearning Bieremalaan 131 2497 AX Den Haag
  De klager geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is.
 3. Privacy: Een klacht zal door 2BLearning altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 4. Bevestiging klacht: 2BLearning zal binnen zeven werkdagen een ontvangstbevestiging via e-mail sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden. 2BLearning streeft naar een afhandeling binnen tien werkdagen en zal het aangeven als het langer duurt.
 5. Onderzoek klacht: 2BLearning verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de klager.
 6. Reactie op het onderzoek: 2BLearning zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.
 7. Geschillenregeling: Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 1. Geschillen tussen klager en 2BLearning over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (www.degeschillencommissie.nl).
 2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de algemene voorwaarden (de klachtenprocedure) bij 2BLearning heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van een formeel geschil.
 3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Voor de behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding aan de Geschillencommissie Particuliere
  Onderwijsinstellingen verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding staat op de website van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
 5. Wanneer de klager een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is 2BLearning aan deze keuze gebonden.
 6. Wanneer 2BLearning een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet zij eerst de klager schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. 2BLearning dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 7. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 8. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid a tot en met h van deze Geschillenregeling geen toepassing.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 5. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht als deze binnen drie weken na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

 1. 2BLearning zal de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. 2BLEARNING conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.